Làm con dấu văn phòng đại diện

18/04//19
Tư vấn doanh nghiệp
Không có phản hồi

Theo quy định Khoản 2 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Do đó, bản chất của VPĐD không phải là một pháp nhân chỉ có thể thực hiện chức năng là thay mặt doanh nghiệp về hành chính, không được thay mặt doanh nghiệp thực hiện các công việc sinh lời trực tiếp nếu như không có sự ủy quyền từ phía công ty mẹ. Nên VPĐD không bắt buộc phải có con dấu trong quá trình hoạt động.

Trong quá trình hoạt động, VPĐD được ký hợp đồng nếu có sự ủy quyền của doanh nghiệp và trên hợp đồng sẽ đóng theo con dấu của doanh nghiệp, không được phép sử dụng con dấu riêng.